Panel používateľa

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky e-shopu www.mertec.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Základné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky") upravujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (spotrebiteľa).

Predávajúcim je:
MERTEC, s.r.o.
Bakossova 3/C
97401 Banská Bystrica
IČO 44818939, DIČ 2022859190, IČ DPH SK2022859190
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 16822/S
email: info@mertec.sk, tel: 048-4800 791, 0948-545 515

Predávajúci je prevádzkovateľom internetového obchodu www.mertec.sk. Pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

Kupujúcim je spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2. Informácie o tovare
Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

3. Cena
Celková cena objednávky pozostáva z ceny tovaru uvedenej v e-shope, a z ceny nákladov na dodanie. Celková cena sa zobrazí v procese zadávania objednávky. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru platí len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky.

4. Záruka
Predávajúci poskytuje spotrebiteľovi na tovar štandardne záruku 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.
Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

5. Platba
Spôsob platby vyberá kupujúci v procese zadávania objednávky. K dispozícii sú tieto možnosti:
• bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho, na základe dokladu zaslanom predávajúcim,
• dobierkou (v hotovosti alebo kartou) pri prevzatí tovaru,

Tovar je automaticky poistený do hodnoty 2.000€. Pokiaľ hodnota tovaru presiahne túto sumu, zásielka bude pripoistená, o čom bude kupujúci včas informovaný.
Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia.

6. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
Kupujúci si vyberá tovar z internetového katalógu pomocou tlačidla „Do košíka". Pri každom tovare je aj uvedená predpokladaná skladová dostupnosť.
Formulár pre spracovanie objednávky (po tom, ako bol tovar vložený do nákupného košíka) obsahuje časti:
1. Nákupný košík – prezeranie a editácia tovaru vloženého do košíka
2. Prihlásenie, registrácia – zadanie údajov pre fakturáciu a doručenie, pomocou zákazníckeho účtu, alebo vyplnením formulára (bez registrácie)
3. Preprava, platba – výber spôsobu platby a doručenia. Zobrazí cena za expedičné náklady, ak sú aplikované.
4. Zhrnutie objednávky – celková kontrola objednávky, súhlas s obchodnými podmienkami.
Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. V každom kroku zadávania objednávky je možné vrátiť sa k predchádzajúcim krokom pomocou tlačidla „Späť".
Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami. Toto potvrdí označením zaškrtávacieho políčka „Súhlasím s Obchodnými podmienkami".
Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby". Kupujúci tým výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený so skutočnosťou, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu.
Kupujúci je povinný zadávať správne a pravdivé údaje.
Objednávkový formulár je v slovenskom jazyku.

Bezprostredne po odoslaní objednávky je kupujúcemu doručené (na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal) automatické potvrdenie o prijatí objednávky. Toto potvrdenie sa nepovažuje za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá až po skontrolovaní a prijatí objednávky predávajúcim, o čom informuje kupujúceho.
V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, informuje o tom kupujúcemu a preloží mu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu.

7. Dodanie objednaného tovaru
Dostupnosť je uvedená pri každom jednotlivom tovare zobrazenom v e-shope. V takom prípade je tovar dodaný bez zbytočného odkladu podľa možností predávajúceho, pri dodržaní podmienok platby a spôsobu dodania určeného spotrebiteľom. Ak tovar nie je dostupný na sklade, prípadne predávajúcemu bránia v dodaní iné okolnosti, predávajúci o tom bezodkladne informuje spotrebiteľa.
Spôsob dodania (odberu) vyberá spotrebiteľ v procese objednávky. V ponuke sú tieto možnosti:
• dodanie na adresu určenú kupujúcim v objednávke
• osobný odber v prevádzkach predávajúceho.
Pri posielaní tovaru na adresu vyberie vhodného prepravcu predávajúci, a to na základe vlastností tovaru.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru. V prípade zistenia poškodenia je povinný toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad, ktorý je súčasťou dodávky tovaru.

8. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku aj bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru (s výnimkou prepravcu).

O zámere uplatniť svoje právo odstúpiť od zmluvy informuje kupujúci predávajúceho jednoznačným vyhlásením(napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na vyššie uvedenú adresu a kontakty. Na tento účel môže použiť nižšie uvedený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré boli uhradené v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Vrátenie platby bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri kúpe (ak výslovne nie je dohodnutý iný spôsob), a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
Spotrebiteľ odošle tovar späť (alebo doručí na našu adresu) najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy o:
• poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
• dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
• dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
• dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
• dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,
• dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
• v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

****************************************************
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Komu:
MERTEC, s.r.o.
Bakossova 3/C
97401 Banská Bystrica
email: info@mertec.sk, tel: 048-4800 791, 0948-545 515

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar ......
Dátum objednania: ...............
Meno a priezvisko spotrebiteľa: ..............
Adresa spotrebiteľa: ..................
Podpis spotrebiteľa: ............... (len ak sa formulár podáva v listinnej podobe)
Dátum:
****************************************************

9. Uplatnenie reklamácie v záručnej dobe
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Ak spotrebiteľ zistí vadu výrobku, ktorá bráni v jeho riadnom používaní, je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho.
Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v prevádzke predávajúceho:
MERTEC, s.r.o.
Bakossova 3/C
97401 Banská Bystrica
email: info@mertec.sk, tel: 048-4800 791, 0948-545 515

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

10. Mimosúdne riešenie sporov
Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
Ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27. Viac informácií možno získať na odkaze https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

11. Záverečné ustanovenia
Vyššie uvedené ustanovenia vychádzajú predovšetkým zo zákonov:
• zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru v znení neskorších predpisov
• zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
• zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
• zákon č. 22/2004 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia.
Uzatvorená kúpna zmluva je uchovávaná u predávajúceho, a nie je verejne dostupná.
Nákup tovaru na diaľku (prostredníctvom e-shopu) môže využiť aj fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba. V tom prípade sa však nemusia uplatňovať niektoré vyššie uvedené ustanovenia. Vzťahy medzi podnikateľmi sú upravené Obchodným zákonníkom.
Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk)

 

 

Ochrana osobných údajov:

Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel. 

Informácie pre dotknutú osobu o spracúvaní osobných údajov v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy nájdete TU.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie